Γέννηση και εξέλιξη της Ακολουθίας του Μοναχικού σχήματος κατα τους δ-ζ αι. βάσει αγιολογικών πηγών

Κυκλοφόρησε τὸ  βιβλίο τῆς Εὐγενίας Ζούκοβα, «Γέννηση και εξέλιξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μοναχικοῦ Σχήματος κατὰ τοὺς δ´-ζ´αἰῶνες βάσει Ἁγιολογικῶν πηγῶν», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ δημοσίευση τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς της, ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸτὸ Τμῆμα τῆς Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (Νοέμβριος 2009).

Ἐξετάζει τὴν ἱστορία εἰσόδου στὸν μοναχισμὸ κατὰτὴν περίοδο, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε ἀκόμα λειτουργικὲς πηγὲς (Εὐχολόγια καὶ Σχηματολόγια) γιὰ τὸ ἐξεταζόμενο θέμα. Ἡ ἐρευνητικὴ προσπάθεια συγκεντρώνεται στὸ νὰ δοθεῖ ἀπάντηση σὲἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν εἴσοδο, τὶς Τελετὲς τῆςὑποδοχῆς ποὺ ὑπῆρχαν κατὰ τὴν πρώιμη περίοδο τοῦμοναχικοῦ βίου καὶ ἂν μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰτὴν ὕπαρξη κοινῆς Τελετῆς εἰς Μοναχὸν κατὰ τὴνὑπόψη ἐποχή.  Ἀκολούθως παρουσιάζονται τὰ κύρια καὶ ἀπαραίτητα στοιχεῖα εἰσόδου καὶ ὑποδοχῆς στὸν μοναχισμὸ ποὺ ἐξιχνιάζονται ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες περιπτώσεις ὑποδοχῆς καὶ διατηροῦνται διαδοχικὰστὶς Ἀκολουθίες εἰς Μοναχόν, ἀναπτύσσονται δε καὶκαταχυρώνονται ἀργότερα σὲ χειρόγραφα Εὐχολόγια (η´αἰῶνα καὶ ἑξῆς ἕως τὶς ἡμέρες μας).

Στὸ πρῶτο Μέρος τῆς ἐργασίας γίνεται παρουσίαση τῶν ἀρχαίων ὑποδοχῶν στὰ ἀσκητήρια ἀναχωρητῶν καὶ τὰ πρῶτα κοινόβια. Στὸ δεύτερο Μέροςἐξετάζεται λεπτομερῶς  ἡ ἀρχαία ὁρολογία προσελεύσεως καὶ ὑποδοχῆς στὸν ἀσκητικὸ μοναχικὸβίο, ἡ ὁποία τυγχάνει νὰ εἶναι βαπτισματική.  Βάσει τῆς παρουσιάσεως καὶ ἀναλύσεως αὐτῆς τῆςὁρολογίας, ἔρχονται στὸ φῶς τὰ κύρια κριτήρια τοῦμοναχικοῦ γίγνεσθαι καὶ δύναται νὰ ἀπαντηθεῖ τὸἐρώτημα ποιός θεωρεῖται μοναχὸς καὶ ποιά εἶναι τὰδιαχρονικὰ κριτήρια ἀποκτήσεως τῆς μοναχικῆςἰδιότητος.

Στὸ Παράρτημα, καταχωρίζεται ἡ ἐν χρήσει Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου καὶ  ἀγγελικοῦ Σχήματος μὲ παράλληλα χωρία ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Βίους τῶν Ἁγίων, βάσει τῶν ὁποίων γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ ἐν χρήσει Ἀκολουθία συγκρότησε καὶ συμπεριέλαβε μέσα της τὴν ἀρχαία πρακτικὴ καὶ τὶς ἔννοιες τῶν ἀρχαίων Τελετῶν εἰς Μοναχόν.

Συγγραφέας

Έφη Σίμου
Σελίδες: 616
Διασταση: 14 Χ 20,5 εκ.
ISBN: 978-960-8360-86-0