Φιλάγια Εντρυφήματα

Στο βιβλίο αυτό ο Στο βιβλίο αυτό ο π. Χρυσόστομος Παπαδάκης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, μέσα σε πνεύμα φιλοθεϊας και φιλαγιότητος συλλέγει βίους αγίων, και με πρωτοτυπία, εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις  μας τους παρουσιάζει. , μέσα σε πνεύμα φιλοθεϊας και φιλαγιότητος συλλέγει βίους αγίων, και με πρωτοτυπία, εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις  μας τους παρουσιάζει. Όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς:  «Οι βίοι των Αγίων» δεικνύουν πολυάριθμους, αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως∙ δεικνύουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη φύση κατανικά την αμαρτία, την οποιαδήποτε αμαρτία. Δεικνύουν πώς νικά το πάθος, το οποιοδήποτε πάθος∙ πώς νικά τον θάνατο, τον οποιοδήποτε θάνατο∙ πώς νικά τον δαίμονα, τον οποιοδήποτε δαίμονα. Εδώ βρίσκεται φάρμακο για κάθε αμαρτία και για παντός πάθους θεραπεία. […]  «[…] Εκείνος ο οποίος διάβασε τους “Βίους των Αγίων” αισθάνεται και εννοεί με όλη την ύπαρξή του, ότι μόνο “συν πάσι τοις αγίοις” μπορεί να γνωρίσει Χριστόν τον Θεόν και όλα τα εν Αυτώ και περί Αυτού, και όσα πηγάζουν από Αυτόν. […]»