Γερμανοί γεωμέτρες στην Ελλάδα (1833-1843). Η ζωή και η δράση τους.

Deutsche Geometer in Griechenland (1833-1843). Wirken und Schicksal.

Οι μηχανικοί που έδρασαν στην Ελλάδα το διάστημα 1833-1843 ήταν στην πλειοψηφία τους Γερμανοί. Αν και έφεραν το μεγαλύτερο βάρος της ανοικοδόμησης του νεοσύστατου κράτους η ζωή και η προσφορά τους παραμένουν σχεδόν άγνωστες. Ανάμεσα στους μηχανικούς αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχουν οι γεωμέτρες (τοπογράφοι), των οποίων το έργο, αν και όχι ιδιαίτερα θεαματικό, δεν ήταν μόνο δύσκολο και επίπονο, αλλά αποτελούσε και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των υποδομών του κράτους. Tο έργο των γεωμετρών είναι επίσης ελάχιστα γνωστό και η παρούσα εργασία επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό. Παρέχει πληροφορίες για τον αρχιγεωμέτρη Ditmann Gebhard, τη ζωή και το έργο του, και για περίπου πενήντα ακόμη γεωμέτρες, όπως τους Johannes Beck, Georg Domeier, Ludwig Sanne, Alexander von Streit, Friedrich Zerse, Johann Ziegler κ.ά. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή συγκεντρώθηκαν αποκλειστικά από επίσημα αρχεία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού δημοσιεύεται για πρώτη φορά.