Ακολουθία & Παρακλητικός Κανών Αποστόλου Κρίσπου

Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, απέστειλε από την Κόρινθο τον Κρίσπο στην Αίγινα ως Επίσκοπο, όπως διασώζεται στην παράδοση και στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών.  Το έργο του στην ειδωλολατρική τότε Αίγινα ήταν πολυσή­μαντο. Έσπειρε τον Λόγο του Θεού, κήρυξε Χριστόν Αναστάντα εκ νεκρών και προετοίμασε το έδαφος ώστε η Αίγινα να καταστεί αργότερα νησί Μαρτύρων, Οσίων, Επισκόπων και ποικίλων άλλων προσωπικο­τήτων του Χριστιανισμού.

Το βιβλίο περιέχει τον Βίο, την Ακολουθία, τον Παρακλητικό Κανόνα καθώς και το χρονικό ανεγέρσεως του Ιερού Ναού.