Τα Δημοτικά Τραγούδια των Πομάκων της Θράκης (2 τόμοι)

Η καταγωγή των Πομάκων και οι θεωρίες για την καταγωγή αυτή, η γλώσσα και η προφορική παράδοση των Πομάκων, τα μουσικά όργανα, η θεματολογία και η ερμηνεία των τραγουδιών τους, η διερευνηση των δυνατοτήτων διδακτικής αξιοποίησης των τραγουδιών της Ροδόπης με την διατύπωση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προτάσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή. Τέλος, στον ένθετο δίσκο (dvd) έχουν συμπεριληφθεί σαράντα ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο συγγραφέας σε εννέα πομακοχώρια της Ξάνθης κατά το χρονικό διάστημα 2001-2018.

Tο έργο του κ. Ν. Κόκκα συνδυάζει την μελέτη των δημοτικών τραγουδιών των Πομάκων της Θράκης συνολικά – δηλαδή τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς την μουσική- με μια ευρύτερη συγκριτική λαογραφική εξέταση, στα πλαίσια του βαλκανικού χώρου, διερευνά ταυτότητες και ετερότητες και καταλήγει σε πρωτότυπα συμπεράσματα, συνδυάζοντας την εντατική και επιτόπια έρευνα με την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, όπως άλλωστε προκύπτει από το μεγάλο εύρος των πηγών που έχει χρησιμοποιήσει και αναγράφονται στην μελέτη του αυτή.