Ο Χριστός, Η Ζωή Ημών

Κανείς δέν μπορεῖ νά ὁμιλήσῃ, γιά τόν Χριστόν, ἐάν δέν τόν φωτίσῃ ἡ Θεία Χάρις.
….. “Μέ βαθειά συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μέ δάκρυα εὐγνωμοσύνης στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Παντάνακτος Δημιουργοῦ τῶν ὅλων, ψυχῇ τε καί σώματι γονυκλινής καί τρέμων, τολμῶ νά μιλήσω στήν ἀγάπη σας, ἀγαπητά μου παιδιά, γιά «τήν προσδοκίαν τῶν Ἐθνῶν», γιά «Τόν κενώσαντα Ἑαυτόν καί Μορφήν δούλου λαβόντα» (Φιλιπ. β΄7), γιά Τόν γλυκύν καί πρᾷον Ἰησοῦν.
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας καί ἡ εἰρήνη μας”…
π. Στέφανος Πουλής