Τωβίτ -Μια ευλογημένη οικογένεια

…. Tο βιβλίο του Τωβίτ, αποτελούμενο από 14 κεφάλαια, είναι ένα από τα 49 βιβλία της Π. Διαθήκης και κατατάσσεται στα ιστορικά βιβλία. Συγγραφέας του είναι ο δίκαιος Τωβίτ, ο οποίος έζησε κατά το τέλος του 8ου π.Χ. αιώνος. Συνέγραψε το βιβλίο υπακούοντας σην εντολή του Αγγέλου “γράψατε πάντα τα συντελεσθέντα εις βιβλίον”.

… Ο σκοπός του βιβλίου είναι εποικοδομητικός. είναι πραγματικός πλούτος διδασκαλίας θεωρητικής και πρακτικής. Διδάσκει με λόγια και παραδείγματα (π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος)…..

Από τον πρόλογο του βιβλίου