Τυπικόν του Οσίου και Θεοφόρου ημών πατρός Σάββα του Ηγιασμένου

Τιμή : 40,00€

40,00 

Όταν ο πρόλογος είναι τόσο περιεκτικός και ο υπογράφων τόσο σεμνός, όπως λ.χ. στην περίπτωσή μας ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνης αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, ο οποίος με το «Τυπικόν του Οσίου και Θεοφόρου ημών πατρός Σάββα του Ηγιασμένου» πραγματοποίησε ένα έργο ζωής, περιττεύουν τα σχόλια, ο δε λόγος περιέρχεται δικαιωματικά στο αποτέλεσμα και μόνον. Ανώτερο λοιπόν κάθε πρόβλεψης αλλά και προσδοκίας, πλουτίζει την εκκλησιαστική βιβλιογραφία και βιβλιοθήκη με ένα έργο πράγματι ανεκτίμητο, το οποίο πολλοί βέβαια εσκέπτοντο, πολλοί αποφάσιζαν, αλλ’ ουδείς τολμούσε, τόσο διότι δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα, όσο και διότι δεν ήταν διατεθειμένος ν’ αντιμετωπίσει την απαιτούμενη δαπάνη.

Χρήσιμο και απαραίτητο για τους ιεροψάλτες, τους ιερείς, τις Ιερές Μονές και τους Ιερούς Ναούς, το Τυπικόν του Αγίου Σάββα, είναι βέβαιο ότι θα αποσπάσει τα ευμενέστερα σχόλια και τους επαίνους, τόσο της Εκκλησιαστικής Αρχής όσο και των άλλων λειτουργών, γεγονός που τιμά τον επιμεληθέντα καλλιτεχνικά την έκδοση δόκιμο μοναχό αναγνώστη Σταύρο,  αλλά και εμάς εφ’ όσον συμβάλαμε στην εκδοτική παραγωγή του.

Πρόλογος του μακαριστού γέροντος  Δοσιθέου

… Το τυπικόν τούτο πολλάκις εμελέτησα, φωτοτυπήσας δε έθηκα εις χρήσιν λειτουργικήν.  Εδεήθην τότε της Θεοτόκου, ιν’ αξιώση με ελθείν και αύθις εις τύπον και τούτο διότι από του 1771 και εξής ουδείς ετόλμησέ ποτε ιν’ επανεκδόση αυτό.  Ισως διότι εθεωρήθη απηρχαιωμένον, ίσως διότι επεσκιάσθη υπό του τυπικού της Μεγάλης του Χριστού  Εκκλησίας, ίσως διότι απητείτο δαπάνη ου σμικρά, ίσως διότι ημβλύνθη ο ζήλος της περί τας τυπικάς διατάξεις ενασχολήσεως, ίσως και πάντα ταύτα ομού.  Μελετών το τυπικόν τούτο επέγνων ότι απηχεί παμπαλαιοτάτας διατάξεις και οδηγεί εις λογικήν λατρείαν, εν αντιθέσει προς τα νεώτερα τυπικά άτινα παρουσιάζουσιν ανεπιτρέπτους καινοτομίας, απαραδέκτους συντμήσεις και μεταβολάς εν πολλοίς χαοτικάς.

Εθεώρησα απαραίτητον τον εκτενή υπομνηματισμόν διότι εις πολλάς μονάς η παράδοσις αύτη διεκόπη. Και ουχ υπάρχει μόνον ψάλτου βηξ εν απορία, αλλά γε και του τυπικάρη, άτε μη ειδότος πολλάκις του τι δει ψάλλεσθαι ή αναγινώσκεσθαι. Προέβην δε και εις πολλάς διορθώσεις γραμματικάς, ορθογραφικάς ή εννοιολογικάς, όπου τούτο ην απαραίτητον.
Η παρούσα έκδοσις ουκ έστι κριτική, αλλά λειτουργική. Αφορά κυρίως εις νέας αδελφότητας (και ευτυχώς εισι πολλαί) στερουμένας πυξίδος τυπικών διατάξεων.  Αλλοις εναπόκειται κριτική έκδοσις και τριχασμός της τριχός.
Και μία απαραίτητος διευκρίνισις· πολλοί κατά καιρούς ηρώτων με διατί τόση βραδύτης.  Επρεπε, ισχυρίζονται, ίνα προ πολλού εκδοθή υπ’ εμού το τυπικόν του Αγίου Σαββα. Απαντώ. Απητείτο βραδεία ωρίμανσις. Των αλωπέκων εστίν ίδιον η βιασύνη ίνα μη καταλάβη αυτάς η ηώς.  Επρεπεν ίνα παρέλθη πεντηκονταετία ιν’ ωριμάση εντός μου ο καλός οίνος των τυπικών διατάξεων.  Εδει δε ίνα ο υπομνηματισμός η απόσταγμα οίνου του καλλίστου. Τα εξ επιπολής γρα­φόμενα ζημίαν προκαλούσι και ουχί ωφέλειαν.
Δεξασθε τοίνυν, αγαπητοί  Εκκλησιάρχαι και όσοι ερασταί της Ταξεως, την παρούσαν έκδοσιν μετ’  ευμενείας και κρίσεως επιεικούς.  Ισως εις τι ωφεληθήσεσθε. Παντως ευχήθητε υπέρ του πονήσαντος ευτελούς μεν, πλην ουχί ρακενδύτου, μοναχού και πρεσβυτέρου.

Έγραφον εν τη Ιερά της Παναγίας Τατάρνης Μονή
τη εικοστή πέμπτη Ελαφηβολιώνος μηνός του ´βϛ´ σ.ε. εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου,
ο ελάχιστος εν αζύγοις
Αρχιμ. Δοσίθεος

Συγγραφέας

Σελίδες: 604
Διασταση: 21 Χ 29 εκ.
ISBN: 978-960-88553-5-9