ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Η Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου Γελληνίου Κορινθίας, προέβη εις την έκδοσιν του βιβλίου ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ προς διευκόλυνσιν των Προσευχομένων.

Το περιεχόμενον του Προσευχηταρίου είναι:

1) Ο κατανυκτικότατος ικετήριος κανών προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος περιέχεται εις το Μέγα Ωρολόγιον τής Εκκλησίας μας. Εμείς ελάβομεν τον συγκεκριμένον κανόνα εκ τής εκδόσεως του 1853 της εκκλησιαστικής τυπογραφίας του Φοίνικος εν Βενετία. Ο κανών ούτος μας οδηγεί εις την εσωτερικήν νοεράν προσευχήν της συνεχούς επικλήσεως του γλυκυτάτου ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με), το οποίον περιέχεται 115 φορές εις τον μικρόν αυτόν κανόνα.

2) Παρακλητικός κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, ποίημα Εφραίμ Ιεροδιδασκάλου εν έτει Χριστού, αψνς΄ (1756). Εις τον κανόνα τούτον προσθέσαμε τα ελλείποντα μεγαλυνάρια και ένα ύμνον προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον από το Θεοτοκάριον του Αγίου Νεκταρίου.

Συγγραφέας

Σελίδες:
Διασταση:
ISBN: