Η Αγία Θεοκλητώ η θαυματουργός

Το βιβλίο αφορά το σεπτό πρόσωπο της Αγίας Θεοκλητούς. 

Προτάσσεται εκτενής αναφορά εις την αρετήν της ελεημοσύνης η οποία εχαρακτήρισε την ζωή και την εν γένει δραστηριότητα της Οσίας. Ακολουθεί ο βίος της Οσίας με βάση το συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως και ανεπτυγμένος σε 12 κεφάλαια. Παρατίθεται ακόμη το ερευνητικό προΙόν χειρόγραφων κωδίκων από τα Μετέωρα, την ιερά μονή Παναγίας Καμαριωτίσσης Χάλκης ως και ο λατινικός κώδικας απο τα Acta Sanctorum. Το όλο κείμενο υποστηρίζεται από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία

Επεται δημοσίευσις τριών Ασματικών Ακολουθιών και ετέρων υμνογραφημάτων.
Ακολουθούν Σελίδες εκ του Γυναικείου Γεροντικού και Θαυμασταί διηγήσεις περί ελεημοσύνης.
Τέλος Μουσικόν Παράρτημα το οποίον αφορά όσους τιμούν την μνήμην της Οσίας πανηγυρικώς.

Συγγραφέας

Ιερομ. Δημήτριος Καββαδίας
Σελίδες: 328
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: 978-960-98424-2-6