Ιερά Ασματική Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του εν τω του Καλλιστράτου Όρει

… Δέκατη έκτη επανέκδοση, της κατά το σωτήριον έτος 1774 πρώτη φορά εκδοθείσης, ακολουθίας του οσίου Νικάνορος. Εκτός των Χαιρετισμών και των αγιαστικών ευχών που προϋπήρχαν, προσετέθη  νέος Παρακλητικός Κανών (καθώς ο παλαιός ήτο κατά τι άμετρος), υπόμνημα συναξαριστού, δεύτερος οσιακός κανών εις τον Όρθρον, λόγος εγκωμιαστικός, εκλογή, διάφορα απολυτίκια και τροπάρια καθώς και μουσικό παράρτημα.