Ιεραί Ασματικαί Ακολουθίαι Γεωργίου του Ομολογητού του εν Δράμα

….

Γνωρίζοντες τό ὑμνογραφικόν τάλαντον τοῦ ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ Γερμανοῦ τῆς ἐν Εὐρυτανίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης, ἀπηύθυνα θερμήν παράκλησιν εἰς τόν πολυσέβαστόν μοι ἅγιον καθηγούμενον, πανοσιολογιώτατον ἀρχιμανδρίτην π. Δοσίθεον, τόν ἀετόν τῶν Ἀγράφων, ῥαψῳδόν τῶν μεγαλείων τῆς Ῥωμηοσύνης καί γνήσιον τηρητήν τῶν μοναστικῶν τυπικῶν καί παραδόσεων, ὅπως δώσῃ τήν ἀπαιτουμένην εὐλογίαν εἰς τόν καλόν ὑποτακτικόν του διά τήν ἐξύμνησιν τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν.

Τῳόντι ὁ π. Γερμανός μεθ’ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ καί εὐλαβείας συνέθεσε δύο ἱεράς ἀκολουθίας, τῆς ἑορτῆς καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων, παρακλητικόν κανόνα, χαιρετιστηρίους οἴκους, ἐκλογήν, ὕμνους ψαλλομένους κατά τάς λιτανείας τῆς Λάρνακος καί δύο πανηγυρικούς λόγους· ὁ δε αὐτάδελφος αὐτοῦ ἱεροψάλτης Ἀναστάσιος Ἠλιόπουλος ἐμελοποίησε τά Δοξαστικά, ᾧ καί εὐχαριστοῦμεν. Ἤδη ὁ πνευματικός ἀμητός τοῦ ὀξυγράφου καλάμου τοῦ π. Γερμανοῦ ἐγκριθείς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδίδεται τύποις πρός δόξαν Θεοῦ καί χαράν τῶν φιλοσίων χριστιανῶν.

.

Από τον πρόλογο του βιβλίου
Μητροπολίτης Δράμας Παῦλος